Foto elysion
logo-ouderinitiatieven
Foto elysion02

Huisvesting

Huisvesting blijkt vaak het lastigste punt bij het realiseren van een wooninitiatief. Vragen die opkomen zijn:

  • Welke locatie is gewenst?
  • Waar heeft een woningcorporatie of projectontwikkelaar bouwmogelijkheden?
  • Wat wil een woningcorporatie bijdragen in huisvesting aan bijzondere doelgroepen?

De zorgvraag kan mede bepalend zijn voor de gewenste locatie. De nabijheid van openbaar vervoer en voorzieningen is vaak belangrijk bij mensen met een mobiele beperking. Bij bewoners die moeite hebben met de vele prikkels die een gemeente met zich meebrengen kan juist een zogenaamd buitengebied de voorkeur genieten.

Belangrijk is dat de bouwer en de eventuele verhuurder op de hoogte zijn van de wensen, middels een projectplan. Ook het aantal bewoners en (mate van) beperking staat daar in.

Renovatie of nieuwbouw

Nieuwbouw voor kleinschalige woonvormen is vaak een betere oplossing dan de verbouw van bestaande woningen. Met nieuwbouw kan men beter rekening houden met bouwkundige eisen als manoeuvreerruimte, technische voorzieningen voor sanitair, speciale leidingen en slimme toepassingen van elektronica in huis. Zowel voor nieuwbouw als vernieuwbouw zijn hoge investeringen nodig voor aanpassingen, hierdoor ontstaan forse exploitatielasten. De kosten voor de soms noodzakelijke gemeenschappelijke ruimten komen daar nog bovenop. Particulieren kunnen deze kosten met de beschikbare middelen niet opbrengen. Er moet geld bij.

Voor jongeren komt daar het knelpunt van de individuele huurtoeslag bij. Bij zelfstandig wonende kinderen geldt huurtoeslag pas vanaf 18 jaar. Bovendien is de huurtoeslag slechts gedeeltelijk van toepassing op collectieve ruimten.

Soms vinden goedwillende partijen creatieve oplossingen buiten de formele regels om. Een zorgkantoor bood bijvoorbeeld aan om PGB’s samen te voegen. Een gemeente gaf een startsubsidie voor een collectieve investering in wat normaal gesproken een WVG voorziening zou zijn. Als de werkelijke kosten van woningaanpassing worden doorberekend komt de huur vaak boven de maximale huurtoeslaggrens. Meer dan eens nam een woningcorporatie een deel van het exploitatietekort structureel voor eigen rekening om de huur zodanig kunstmatig te verlagen dat de maximale huurtoeslaggrens niet overschreden zou worden.

Vormen van wonen

Wooninitiatieven bestaan in verschillende vormen, zoals:

  • een huis met een groep bewoners, in grootte sterk variërend. Hierbij kan het zijn dat men een eigen zit-slaapkamer heeft;
  • ook kan het zijn dat ieder zijn eigen appartement heeft met een gezamenlijke ruimte voor de bijvoorbeeld de maaltijden of andere activiteiten;
  • gekoppelde wooneenheden, bijvoorbeeld enkele appartementen in een appartementencomplex;
  • enkele woningen in een straat met een steunpunt of zorgunit in de buurt (in samenwerking met bijvoorbeeld een woningcorporatie).