Foto elysion
logo-ouderinitiatieven
Foto elysion02

Algemeen

Steeds meer mensen met een beperking geven vorm aan hun eigen wensen ten aanzien van wonen en zorg. Zij kiezen niet uit bestaande woonvoorzieningen, maar organiseren zelf een vorm van wonen.

Bij ouderinitiatieven zijn niet alleen ouders van mensen met verstandelijke beperkingen betrokken; ook mensen met lichamelijke, autistische, meervoudige complexe of psychiatrische beperkingen vinden dit een aantrekkelijke vorm.

Deze projecten zijn vaak bekend als ‘wooninitiatieven’, ‘ouderinitiatieven’ of cliëntinitiatieven’. Ook al komen deze woonprojecten voort uit particulier initiatief, zij zijn toch vrijwel altijd aangewezen op de samenwerking met andere partijen, zoals een woningcorporatie, gemeente, zorgkantoor en zorgaanbieder om een evenwichtig aanbod van wonen en zorg te kunnen realiseren.

In principe krijgt de particuliere initiatiefnemer, naast de al lopende sociale uitkeringen, zoals WAO of WAJONG, te maken met de woningwet, het bouwbesluit, waarborgfonds, sociale woningbouw, gemeentelijke vergunningen, huurtoeslag, Wmo, wet op de ruimtelijke ordening, brandveiligheid, enz.


Niet iedereen is voldoende geschoold in wet- en regelgeving en zeker niet in bouwkundige zaken. Veel initiatiefnemers hebben dan ook grote moeite om de mogelijkheden en consequenties te overzien.

Al met al vraagt het zodoende een flinke dosis doorzettingsvermogen. Een behoorlijke belasting die kan verminderen door in een zo vroeg mogelijk stadium van het project externe steun in te roepen. Deze persoon kan adviseren, partijen bij elkaar brengen en de voortgang van het proces bewaken. Telkens zal moeten worden afgewogen hoe de cliënt de regie met externe steun toch voldoende in eigen hand kan houden.

Om je hoofd als particulier overeind te houden is het daarnaast verstandig je vertegenwoordiging te formaliseren middels een stichting of vereniging. Vaak word je pas dan als volwaardig gesprekspartner gezien. 

Tot slot
Indien alle betrokken partijen de intentie en het werkelijke streven hebben om tot realisatie van een wooninitiatief te komen, dan lukt dat. Hobbels op gebied van procedures, wet- en regelgeving worden (eventueel creatief) genomen. De bereidheid om het te laten slagen is het allerbelangrijkst.