Logo


 

2158943264-entoenkwamjessevlr

En toen kwam Jesse

Wat zagen Monique en FranŅois ernaar uit om een kindje te mogen krijgen. Maar voordat Monique zwanger werd, moesten ze eerst een lange weg afleggen. Na een aantal IVF-pogingen werd ze uiteindelijk spontaan zwanger en ze waren de koning te rijk.

Want toen kwam Jesse.
Maar het bleek allemaal heel anders te gaan dan ze zich hadden voorgesteld. Jesse werd een maand te vroeg geboren en het leek eerst daardoor te komen, dat hij achterbleef in zijn ontwikkeling. Er was echter veel meer aan de hand, maar om te ontdekken wat dat precies was, moesten ze opnieuw een heel lange weg afleggen.

Jesse vertoonde onaangepast gedrag, had epileptische aanvallen en reageerde sterk op sommige medicijnen. Hij bleek een zeer zeldzame afwijking te hebben op het SON-gen, dat op chromosoom 21 ligt. Dit bood de mogelijkheid tot gericht onderzoek. Maar hoe met Jesse om te gaan was een heel ander verhaal. Hierin voerde Monique, als een leeuwin die opkomt voor haar kind, een krachtige strijd. Ze eiste het beste voor Jesse en vocht samen met haar man net zo lang, tot ze de beste verzorging voor Jesse vond. Als moeder wist ze als geen ander wat haar kind nodig had. En zo kwam ze erachter dat lang niet iedereen dat haar kind kon geven. Het maakte haar verdrietig en boos, als ze zag hoe Jesse soms werd genegeerd, omdat hij niet werd begrepen, of te hard werd aangepakt, omdat hij niet kon zeggen wat hem frustreerde.

Dit verhaal van een warme en betrokken moeder laat zien wat er gebeurt als je een moeilijk te begrijpen kind de beste begeleiding geeft. Hoe hij dan verandert en zoveel meer kan leren dan wanneer er geen gerichte aandacht voor zijn problematiek is. Een onthullend en hoopgevend boek.

Van ieder verkocht boek is twee euro bestemd voor een instantie of initiatief voor kinderen zoals Jesse.

4034513709-lutgensmonique

Over de auteur

Monique Lutgens-Blom is geboren in 1972. Ze volgde een opleiding agogisch werk (MDGO: middelbare dienstverlening en gezondheid onderwijs).
In 1993 startte ze met vervangen bij MIK (maatwerk in kinderopvang, toen nog stichting KiM: Kinderopvang in Maastricht). In 1994 kreeg ze een vaste baan bij MIK kinderopvang. Ze werkte er in een babygroep(tot 2 jaar) en een peutergroep (tot 4 jaar). Daarna maakte ze een overstap naar de buitenschoolse opvang (hetzelfde bedrijf). Naast haar werk met kinderen fungeerde zij ook als interne auditor binnen het bedrijf (toetsen van kwaliteit).
In juni 2016 stopte ze in de kinderopvang om full time voor haar zoon Jesse te zorgen.

Uitgegeven bij;

Elikster

EAN nummer 978-94-6365-058-8

mei 2018