Logo


 

Veelgestelde vragen - Jeugdwet

 

 

1. Waarom is er sinds 2015 een nieuwe jeugdwet?  

2. Wordt de jeugdhulp door gemeenteambtenaren uitgevoerd?

3.Wie bepaalt of een kind jeugdhulp ontvangt?

4.Maakt hetuit in welke gemeente je woont?

 


 

Waarom is er sinds 2015 een nieuwe jeugdwet?

Het vorige jeugdzorgsysteem functioneerde onvoldoende. Dit komt door instellingen en organisaties die langs elkaar heen werken. Hierdoor ontstaat bureaucratie, fragmentatie, tegenstrijdigheden & verkokering: financieel, organisatorisch, in aansturing en in inhoudelijk. Dit is een conclusie van de parlementaire onderzoekscommissie 2009-2010. De wet is met brede steun aangenomen door de partijen VVD, PvdA, CDA, GL, CU, SGP en D66.

Jeugdhulp is vanaf 2015 dicht bij het gezin georganiseerd vanuit één punt. Met één regisseur per gezin. Een regisseur is iemand die samen kijkt met het gezin wat nodig is. Het gezin en de omgeving, zoals de school, krijgen de kans om op te voeden, met de professionele ondersteuning. Zorgcontinuïteit voor klanten is daarbij geborgd. Regisseurs zijn vaak zelf hulpverlener en staan in contact relevante ervaren hulpverleners, politie, onderwijs en andere organisaties.

terug

Wordt de jeugdhulp  door gemeenteambtenaren uitgevoerd?

Nee, jeugdhulp wordt niet door gemeenteambtenaren uitgevoerd. Gemeenten hebben de jeugdhulp zo georganiseerd dat het altijd deskundigen en huisartsen zijn die zich bezighouden met de hulp en zorg voor het kind. Dit doet de gemeente via een jeugdteam, Toegang Jeugd, e.d. Zij regelen de Toegang tot zorg die niet vrij toegankelijk is. Gemeenten organiseren de hulp en ondersteuning volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. Dit om verkokering tegen te gaan. Samen met het gezin kijken we wat er nodig is om het kind optimaal te ondersteunen. De zorg wordt uitgevoerd door hulpverleners, niet door gemeenteambtenaren.

 

Wie bepaalt of een kind jeugdhulp ontvangt?

Als iemand hulp nodig heeft wordt deze doorverwezen via professionals in de gemeentelijke toegang of via de huisarts, Jeugdarts of medisch specialist. De gemeente is verplicht om hier de toegang voor te regelen. Dit gaat via een professional die samen met het gezin kijkt wat er nodig is en hoe professionele hulp wordt ingezet voor kind en het gezin. Doen wat nodig is met als uitgangspunt het belang en de veiligheid van kind en het gezin.

 

Maakt het uit in welke gemeente je woont?

In de jeugdwet zijn in elk geval de uitgangspunten vastgelegd die gelden voor elke gemeente. Hoe de gemeente de toegang gaat inrichten is per gemeente verschillend. Iedere gemeente heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. Het kan zijn dat het daarom wel uitmaken waar je woont.